Obligaties

[metaslider id=14633]

Voor het realiseren van “Olim & van Bommel” worden obligaties uitgegeven. Deze obligaties zijn in diverse prijscategorieën om het voor iedereen mogelijk te maken een stukje bij te dragen in dit succes… Er zijn obligaties van € 100, €250, € 500, € 1000 en € 2500…, en voor de echt grote investeerders hebben we obligaties van 10.000 euro en 25.000 euro beschikbaar tegen hetzelfde rentetarief en met nog een aantal leuke extra’s.

We zitten al op € 10.000,- van de € 150.000,-!

Looptijd van 3 jaar met 3% rente

Al onze uitgegeven obligaties hebben een looptijd van 3 jaar waarbij de rente 3% per jaar bedraagt. De rente zal een maal per jaar worden uitgekeerd. Voor elke inschrijving wordt een certificaat met vriendenpas aan obligatiehouder verstrekt. Deze certificaten zijn niet verhandelbaar en worden geregistreerd.

“Olim & van Bommel” Vriendenpas

En let op…, je krijgt dus voor iedere obligatie een officiële “Olim & van Bommel” Vriendenpas…! Daarmee krijg je een heel jaar lang korting op al je consumpties (eten & drinken) in de nieuwe vestiging “Olim & van Bommel in het Wapen van Barradeel”.., bekijk hieronder even welke obligatie voor jou het meest interessant is.

Obligatie mogelijkheden

Obligatie van 100,- euro Je persoonlijke vriendenkaart met een jaar lang 5% korting tot max 4 personen.
Obligatie van 250,- euro Je persoonlijke vriendenkaart met een jaar lang 10% korting tot max 4 personen.
Obligatie van 500,- euro Je persoonlijke vriendenkaart met een jaar lang 15% korting tot max 4 personen.
Obligatie van 1000,- euro Je persoonlijke vriendenkaart met een jaar lang 20% korting tot max 4 personen.
Obligatie van 2500,- euro Je persoonlijke vriendenkaart met een jaar lang 25% korting tot max 4 personen.
Obligatie van 10.000,- euro Op aanvraag.
Obligatie van 25.000,- euro Op aanvraag.
 (en.., als je ons project zo leuk vindt kun je natuurlijk ook meerdere kleine obligaties kopen.., in dat geval kun dus met nog veel meer vrienden of familieleden tegelijkertijd komen borrelen of lunchen met een fikse korting.., hoe gaaf is dat? 🙂 

Uitgifte voorwaarden

UITGIFTEVOORWAARDEN OBLIGATIELENING WEDDING|WONDERLAND en OLIM & van BOMMEL

Met deze obligatie steunt u WeddingWonderland, en haar nieuwste Olim & van Bommel formule. Voor de obligatielening gelden de volgende voorwaarden:

1. De obligatielening wordt aangegaan door de v.o.f: WeddingWonderland, gevestigd te Harlingen (hierna te noemen: “Wedding Wonderland” of: “De emittent”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 60247789.
2. Het maximale bedrag dat via de obligatielening wordt uitgegeven, bedraagt € 250.000,00 euro.
3. De obligatielening kent coupures van € 100,- | € 250,- | € 500,- | € 1000,- en € 2500,- euro.
4. De obligaties worden opvolgend genummerd, gepersonaliseerd en toegewezen.
5. Over elke obligatie zal een rente worden vergoed van drie procent (3%) per jaar, vanaf de datum van uitgifte tot en met de datum van volledige terugbetaling van de hoofdsom van de obligatie. De rente zal gedurende de looptijd ieder jaar na aankoop van de betreffende obligatie worden uitgekeerd, zonder dat enig verzoek hiertoe van de obligatiehouder vereist is.
6. De aflossingen geschieden drie jaar na aankoop van de obligatie.
7. Afgeloste obligaties worden niet opnieuw uitgegeven doch het aanvragen van een nieuwe obligatie is ten allen tijde mogelijk.
8. De obligaties zullen op naam zijn en blijven. Het eigendomsrecht van de obligaties zal worden aangetoond door middel van een inschrijving in een register. Van deze inschrijving wordt een certificaat afgeleverd aan de eigenaar van de obligatie (de “obligatiehouder”). Deze certificaten zijn niet verhandelbaar.
9. De obligaties zullen drie jaar na aanschaf worden afgelost.
10. De emittent is vrij om op ieder ogenblik vóór de eindvervaldag over te gaan tot de aflossing van de obligaties met dien verstande dat, in dergelijk geval, alle obligaties van een koper gelijktijdig dienen afgelost te worden (de “vervroegde aflossing”). In geval van vervroegde aflossing zal dit gebeuren tegen 100% van de nominale waarde van de obligaties verhoogd met enige op het ogenblik van terugbetaling reeds vervallen maar nog niet betaalde rente.
11. Alle betalingen te verrichten door de emittent, zowel van hoofdsom als van rente, zullen gebeuren via de bankrekening van v.o.f. Wedding Wonderland.
12. De hoofdsom of het restant daarvan is met kosten – zonder voorafgaande opzegging – dadelijk opeisbaar bij niet‑nakoming van enige verplichting tegenover de obligatiehouder, bij overlijden van de emittent of bij aanvraag tot surséance van betaling. De emittent is in gebreke door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een bevel of andere akte van inverzuimstelling vereist wordt.
13. In geval van punt 11 zijn alle kosten welke de obligatiehouder naar zijn oordeel moet maken tot uitoefening van zijn rechten voor rekening van WeddingWonderland v.o.f.
14. Alle kennisgevingen te verrichten door Wedding Wonderland aan de obligatiehouders of vice versa zullen schriftelijk gebeuren. Kennisgevingen per e-mail worden aangemerkt als schriftelijke kennisgeving.
15. De uitgifte geschiedt onder toekenning van een aantal voordelen, zoals omschreven op het inschrijfformulier. WeddingWonderland v.o.f. behoudt zich het recht voor om deze voordelen uit te breiden of te wijzigen.

We hopen van harte dat je samen met ons deze droom wilt verwezenlijken en dat wij elkaar kunnen ontmoeten op onze introductiedag op 5 September aanstaande vanaf 9.00 uur in “Het Wapen van Barradeel” Buorren 32 in Tzummarum.

We hebben er zin in, tot gauw! (en alvast onwijs bedankt voor je funding!)

Rudy & Ankie Neugebauer-Visser
WEDDING | WONDERLAND
OLIM & VAN BOMMEL